نحوه محاسبه مساحت دیوار

نحوه محاسبه مساحت دیوار کاره سختی نیست و بسیار ساده است.

به عنوان مثال :

فرض کنید ساخت سوله ای را در نظر دارید با ابعاد دهانه ۲۰ به طول ۵۰ و ارتفاع مفید ۶ متر

  • در درجه اول محیط سوله خود را محاسبه میکنید.

۲۰ ضرب ۲ = ۴۰  این میشود محیط دو طرف دهانه

+

۵۰ ضرب ۲ = ۱۰۰ این هم میشود محیط دوطرف طول سوله شما

حاصل جمع اینها میشود محیط سوله شما

۱۴۰ = ۱۰۰+۴۰

  • حال محیط کار خود را در ارتفاع ضرب میکنیم تا حاصل مجموع دیوار کامل سوله شما مشخص شود

۸۴۰ = ۱۴۰*۶

نتیجه یک سوله با دهانه ۲۰ به طول ۵۰ و ارتفاع ۶ متر ، نیازمند ۸۴۰ متر دیوار چینی است.

نکته:

این عدد ۸۴۰ متر برای زمانی است که شما میخواهید ۴ طرف سوله خود را کامل بپوشانید، و قطعا شما نیاز به پوشش کامل ندارید زیرا:

هم میبایست قسمتی از دیوار را به درهای ورودی اختصاص بدید و هم قسمتی را احتمالا برای پنجره ها خالی بگدارید.

پس برای برآورد دقیق برای دیوار در ساخت سوله لازم است که مساحت در و پنجره های خود را از حاصل مساحت کل سوله که در این مثال ۸۴۰ متر بود کم کنید و سپس به ابعاد دقیق برسید.

 

مثال دیگر:

مساحت کامل دیوار ها را در سوله زیر محاسبه کنید:

دهانه ۵۰ متر طول ۲۰۴ متر و ارتفاع ۱۰ متر

۱۰۰ = ۵۰ * ۲ مجموع دهانه ها

۴۰۸ = ۲۰۴ * ۲ مجموع طول سوله

۵۰۸ = ۱۰۰ + ۴۰۸ محیط کامل سوله

۵۰۸۰ = ۵۰۸ * ۱۰ مساحت کامل دیوار های این سوله

نکته: برای به دست آوردن مساحت دقیق تر باید مساحت درب سوله و پنجره ها را از این کم کنید.